неделя, 21 ноември 2010 г.

12 мита в българската история

                                          12 мита в българската история


                                                                Божидар Димитров


УВОД:


В историята на средновековна България и средновековните българи има много митове - в това е убеден почти всеки съвременен бълга¬рин. Има, вярно е, но утешението е, че митове има в историята на всяка нация и държава. Има държави и нации (като македонската например), чиято история е изградена изцяло от митове.

МИТЪТ ЗА ПРАРОДИНАТА, РАСОВИЯ ТИП, БИТА И КУЛТУРАТА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

Според широко утвърдена у съвременните българи представа, древ­ните българи, наричани в науката прабългари, са номадски, чергарски народ от тюркски произход, добрал се до Югоизточна Евро­па след столетно митарство по азиатските степи от

МИТЪТ ЗА ДАТАТА (681 г.) НА ОБРАЗУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

Като че ли нямаше нищо по-сигурно в българската история от да­тата на образуването на днешната българска държава. Тя бе заяве­на още в трудовете на първите български медиевисти от научната школа през първите десетилетия на XX век, приета от комунистичес­ката историческа наука и дори вкарана в герба на България по вре­ме на комунизма. А през 1981 г., след близо десетилетна подготов­ка, бе чествана 1300-годишнина от образуването на българската дър­жава - единствената оцеляла от многобройните български държа­ви. Впрочем, твърде е възможно в обозримо бъдеще българските държави да станат три, ако държавната доктрина на Македония и Татарстан (държави и нации, изградени на базата на фалшива и на­пълно изсмукана от пръстите история) се промени в посока на ис­торическата истина. Окуражаващи сигнали в това отношение има - в Татарстан набира мощ движението Български национален кон­грес, а десетки хиляди македонци всяка година подават молба за българско гражданство с мотива, че са българи.

МИТЪТ ЗА РОЛЯТА НА ПРАБЪЛГАРИ, СЛАВЯНИ И ТРАКИ В ОБРАЗУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАРОДНОСТ

Едни от най-устойчивите митове в българската история е този за ролята на българите (разбирай прабългарите), славяните и траки­те в образуването на българската държава и народност. Този мит е типичен случай за действието на политическата конюнктура. За­това постановките на мита са в циклично развитие. В зависимост от политическата конюнктура, която се намесва по въпроса в 30-те години на XX век и действа определящо някъде до началото на 70-те години (и отново след 1989 г.), първенстваща роля в двата процеса (образуването на държавата и народността) имат ту пра­българите, ту славяните. В началото на 70-те години на XX век в народообразувателния процес бяха намесени и траките. Дори в солидни академични трудове бе заявено, че българската народ­ност е формирана в УП-1Х век от три равностойни етнически ком­понента - траки, славяни и прабългари.

МИТЪТ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

Във всички общи курсове по българска средновековна история ка­то единствена изява на българската държавност се разглежда и изучава само миналото на държавата, създадена от кан Кубрат и разширена на юг от Дунав от кан Аспарух. Историците, както бъл­гарски, така и чуждестранни, „проспаха" още една цяла българс­ка държава, съществувала 130 години. Това е държавата, основана от кан Кубер в 680 г. на територията на Македония, т.е. в същата година, в която кан Аспарух обявява война на Византия и на ши­рок фронт преминава Дунав, атакувайки византийските владения в Мизия.

МИТЪТ ЗА КРУМ СТРАШНИ И СТРАШНИТЕ МУ ЗАКОНИ

Един от похватите на византийските хронисти, които, както пи­сах в предговора на тази книга, са основният източник на сведе­ния за средновековната българска история, е да опишат българи­те, включително и владетелите им, като полудиви варвари, при­писвайки им деяния, каквито никога не са вършили. За съжале­ние разказите им без необходимия критичен анализ се възпроиз­веждат от българските историци в първата половина на XX век и се превръщат в национални митове. Между най-"пострадалите" от тези манипулации с древните текстове е кан Крум, управлявал България между 801 (или 803) и 814 г. Много го мразят съвремен­ните

МИТОВЕТЕ ОКОЛО ХРИСГИЯНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В 864 г

Анализът на изворните сведения, и по-точно буквалното им преразказване, доведе старите български учени до няколко фундамен­тални и за съжаление неверни твърдения. Според тях до 864 г. бъл­гарският народ в преобладаващата си част е изповядвал вяра в езически богове - Тангра, Перун, Лада, Волос. Християните, докол­кото ги е имало, били преследвани, подлагани на гонения, а някои и убивани - привеждат се примери в изворите от времето на кан Омуртаг (814-831) и кан Маламир (831-837). В 864 г., за да избегне една грозяща го с поражение война с

МИТОВЕТЕ ЗА ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

В началото на втората половина на IX век двама братя, византийс¬ки поданици, създават азбука на български (или славянски език -двете понятия вече са синоними) език и превеждат богослужебни¬те книги.


След редица перипетии, които ще разкажем по-нататък, азбу¬ката и книгите им са пренесени в 886 г. в България от трима техни ученици, които, получили подкрепа от държавната власт и лично от цар Борис I (852-889 г.), интензивно започват да създават учили¬ща, в които подготвят грамотни в новата писменост младежи, и скрипторни, в които се размножават богослужебните книги. През 893 г., разполагайки вече с необходимия брой грамотни свещеници и миряни, както и с необходимия брой книги, цар Борис I успял на Народен събор (висшия орган на властта в средновековна Бълга¬рия) да прокара решение, с

МИТЪТ ЗА СЛАБИЯ ЦАР ПЕТЪР (927-969)

Цар Петър управлява България от 927 до 969 г. Това е най-дълго управлявалият български държавен глава - 42 години. След него е цар Иван Александър с 40 години управление - от 1331 до 1371 г. Тодор Живков, за когото моите съвременници смятаха, че управ¬лява Българията от сътворението на света, държа властта само 33 години.


Цар Петър беше обявен още в първия цялостен корпус по бъл¬гарска история за слаб държавник. И така си върви до днес. От съжаление някой и друг милостив историк промърморва „как ня¬ма да е слаб държавник човекът, когато татко му Симеон Велики (893-927) така изтощил с непрекъснатите си войни с Византия ико¬номическите и демографските ресурси на България, че тя вече не могла да се съвземе, каквото и да правел цар Петър".

МИТЪТ ЗА АНТИФЕОДАЛНОТО ВЪСТАНИЕ НА ИВАЙЛО

Тези читатели, които израснаха и учиха в годините на комунизма, знаят, че в 1277 г. в България е вдигнато страшно антифеодално въстание на селянина Ивайло. Впрочем и учените от буржоазна България пишеха за надигане на селяните в България по това вре­ме, които сами се оправили и с татарското нашествие по това вре­ме, и с царя, и с византийците. Всъщност по това време в Бълга­рия стават събития, имащи съвсем различни движещи ги сили и доста по-различна мотивация на участниците в тях. Но за да раз­берем истинската им стойност, трябва да знаем някои особености на живота в средновековна България по това време. Нека да го изясним.

РОБСТВО ЛИ БЕШЕ ТУРСКОТО РОБСТВО, ИЛИ САМО НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА

Около статута на българския народ в Османската империя от епо­хата на Възраждането до наши дни се водят яростни дискусии. Из­глеждащото безусловно „турско робство" (или иго) бе заменено за известно време след 1989 г. с термина „турско присъствие", а бур­ното възмущение срещу тази безсмислица роди примирителното „турско владичество" в последните корпуси по българска история.

МИТЪТ ЗА ГОЛЕМИТЕ БАЛКАНСКИ ЮНАЦИ ПО ВРЕМЕ НА ОСМАНСКИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ

От средата на XIV век до средата на XV век, т.е. само за стотина години, османските турци завоюват Балканите. Под властта на турците попадат, и то за 400-500 години, народите и на днешна Гърция, Албания, България, Сърбия, Босна. Е, хайде, и на Македо¬ния, ако това нещо на югозапад от Осогово наистина е държава.

МИТЪТ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ - СВЕТЕЦ ИЛИ НАЙ-УСПЕШНИЯТ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИК

Образът на Васил Левски в съзнанието на българите от вече ня­колко поколения няма нищо общо с действителността. Изгражда­нето му започна още в XIX век, когато все още обществен идеал бе образът на мъжа-светец от Средновековието. Затова и национал­ната пропаганда изчисти старателно от образа на Левски всички черти на характера му и чрез историография, публицистика, ли­тература, кино - всички житейски стъпки, които не отговаряха на образа на един средновековен светец. Затова за Левски знаем, че като Исус и останалите светци предварително е обрекъл живота си на една свята кауза (е, не е религията, а родината, но то е почти същото), че не е пипвал жена и че е отчитал всяка изядена маслинка, купена с обществени пари. Свети Антоний ряпа да яде в срав­нение с така наречения образ на Левски. Средновековният монах е имал катадневни видения-изкушения, Левски - нито едно.

Тайните на българските торент тракери

Тайните на българските торент тракери

неделя, 8 август 2010 г.

windows 8

В последно време Майкрософт пуска малко информация за новия си продукт, който е в разработка и не споменават никакви конкретни срокове, но въпреки това има още, което ще е интересно да знаете.

понеделник, 19 юли 2010 г.

Tоп 16 на телефоните на бъдещето

Концептуалните модели на различните устройства ни позволяват да видим различни, чупещи стереотипите идеи на дизайнерите.Такива устройства се появяват постоянно, но ние ще ви представим хит парад на 16-те най-интересни телефона на бъдещето, които не изключено един ден да държим в ръцете си.

Няма да спират нета за пиратски даунлоуд

Европейският парламент гласува в полза на потребителите


eBay замисля да продаде скъпата си придобивка Skype

Интернет компанията все още не може да интегрира успешно VoIP услугата в своя онлайн аукцион и платежната система PayPal, признава изпълнителният директор Джон Донахо


вторник, 13 юли 2010 г.

Топ 5 на най-големите хакери в историята

Имената Кевин Митник, Ейдриън Ламо, Джонатан Джеймс, Робърт Морис и Кевин Поулсън едва ли говорят нещо на повечето хора. Зад тях обаче се крият петте най-големи хакери в историята на компютърните технологии. Те са извършвали сериозни киберпрестъпления срещу могъщи корпорации и мултинационални компании като Майкрософт, Яху, в. Ню Йорк Таймс, НАСА и др. Някои от тях са го правили за пари, други – просто за забавление.

понеделник, 12 юли 2010 г.

История на Александър Велики Македонски

ВЕЛИК ПЪЛКОВОДЕЦ

Изберете скъпоценен камък според рождения месец

Още от древни времена скъпоценните и полускъпоценните камъни служат на хората като талисмани. Много хора вярват, че те са в състояние да носят щастие, любов и благоденствие, предпазват от зли очи и помагат в трудни ситуации.
Най-абсурдните закони в Англия

Съкровищата на Черния Сам


петък, 2 юли 2010 г.

Как да търсим оптимално точно с Google?

Аз искам от вас само да разберете, че ако имате някакви познания по английски нищо не ви пречи да потърсите с най-мощната търсеща машина в света - Google. 100% ще решите ежедневните си проблеми и главоболия само за минута две, намирайки подобна дискусия в западен форум и готови решения.

неделя, 27 юни 2010 г.

Злато, изровено от гроба, е магнит за нещастия

Благородните метали имат свойството не само да помагат на притежателите си, но също така и да вредят.

В търсене на митичния град Троя (част първа)

Учени и археолози са движени от едно и също желание при търсенето на Троя – те искат да откриват находки и доказват факти, а не да съставят просто хипотези! Митът за Троя се превръща в реалност.

В търсене на митичния град Троя (част втора)

Шлиман бил убеден, че е открил митичния град Троя. Много от историците – специалисти по Античността, били настроени доста скептично към това твърдение, но археологът имал влиятелни покровители.

В търсене на митичния град Троя (част трета)

Парис – най-красивият от смъртните мъже, бил накаран да си избере за жена най-прекрасната от трите богини – Хера, Атина Палада и Афродита. Изборът на Парис паднал върху хубавата Елена.

Пророческите сънища всъщност са мозъчен анализ